به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

برقراری حقوقهای نجومی با تصویب نامه هیات وزیران + اسناد

اتحادیه آزاد کارگران ایران:  بر اساس مصوبه هیات وزیران در روز بیستم تیر ماه جاری، تبصره 3 تصویب نامه هیات وزیران به تاریخ 26 فروردین ماه 1396 که به منظور ممانعت  از پرداخت حقوقهای نجومی به مقامات ارشد حکومتی مصوب شده بود حذف شد.

سند حذف  تبصره بند 3 تصویب نامه هیات وزیران 

 تبصره بند(3)تصویب نامه هیات وزیران مورخه 26/1/1396: رعایت مفاد مواد 75 و 84 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب 1393- الزامی است

----------------------------------------------------------------------------------------------

سند تصویب نامه هیات وزیران در مورخه 26/1/1396

 

مواد 75 و 84 قانون الحاق برخی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393

ماده 75- سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختیهای نقدی و غیر نقدی شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، بانکها و بیمه ها موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود سالانه توسط هیات وزیران تعیین میشود. از ابتدای هر سال، اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یاد شده امکان پذیر است. در اصلاحیه بودجه سالانه عناوین مذکور، افزایش  پرداخت نقدی و غیر نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیر نقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیات مدیره نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی  و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر با تصریح نام است، علاوه بر پرداختهای قانونی منظور شده در سقف بودجه مصوب سالانه دستگاههای مذکور ممنوع است.

ماده 84-  ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی و غیر دولتی که به نحوی از انحاء  وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی می باشند باید حداکثر از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شورای عالی کار بیشتر نباشد.

ضمنا پاداش پایان سال اعضای هیات مدیره شرکتهای فوق صرفا به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای موظف هیات مدیره به غیر از حقوق و مزایای تعیین شده فوق و اعضای غیر موظف به جز حق جلسه ماهانه که حداکثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار برای هر ماه بیشتر نیست هیچ گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمیکند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - سی و یکم تیر ماه 1396

 


اتحادیه آزاد کارگران ایران تاریخ: 1/7/1396 تماس با ما: k.ekhraji@gmail.com
استفاده از اخبار و مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است www.ettehadeh.com